ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

 01.06.2022 р. ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 

1 червня 2022 р. на кафедрі психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» відбулася зустріч зі стейкхолдерами. Експертами виступили наші давні партнери: Максименко Ю. Б. доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Потапчук Є. М. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету, Біла І. М. - доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник, Вчений секретар відділення НАПН України.Найчук В.В. – кандидат психологічних наук, декан соціально-економічного факультету Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вінницького соціальноекономічного інституту, Каменщук Т. Д., кандидат педагогічних наук, директор Навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти вінницької області та науково-педагогічний склад кафедри психології, Гуцалюк Т.Г.- психолог військової частини. Госпіталь із реабілітації, м. Немирів, Орищук О. В. – директор ГО «Незалежність» м. Вінниця Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти». Зустріч провелася з метою покращення організації підготовки та якості навчання фахівців за спеціальністю 053 Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Думка стейкхолдерів допоможе  нам під час планування навчального процесу, організації практик студентів, визначенні  взаємовигідних шляхів співпраці КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" і підприємств (організацій, установ) які  представляють запрошені стейкхолдери  з питань супроводу навчання та працевлаштування випускників. 


9.11.2021р ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 
 Кафедра психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» плідно співпрацює з кафедрою психології та педагогіки Хмельницького національного університету. Зокрема, це стосується таких питань як: підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників, підготовка здобувачів наукового ступеня, організації щорічних науково-практичних «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» та «Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі безперервної освіти» проведення відкритих занять, обмін досвідом тощо. Завдяки результативній співпраці наших кафедр вдається щороку реалізувати багато корисних наукових та науково-просвітницьких заходів. Активно діляться своїм досвідом такі представники академічної спільноти Хмельниччини, як: доктор психологічних наук, професор Потапчук Є. М., доктор психологічних наук, доцент Комар Т. В., доктор педагогічних наук, професор доктор психологічних наук, доцент Гомонюк О. М. та ін.
9 листопада 2021 року на кафедрі психології та педагогіки Хмельницького національного університету відбулася зустріч за участю викладачів кафедри та стейкхолдерів. Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів, щодо обговорення організації освітнього процесу та освітньо-професійної програми спеціальності «Психологія». Учасники активно та плідно попрацювали над їх удосконаленням, обговорили зміни до змістового наповнення згідно з новими освітніми реаліями та регіональними потребами. Зібрана інформація під час обговорення (відгуки, пропозиції від учасників) слугуватимуть основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Психологія».

28.02.2020р. зустріч з стейкхолдерами

На кафедрі психології 28.02.2020 триває важливий та необхідний для підготовки конкурентоспроможного сучасного фахівця процес обговорення освітніх програм. Експертами виступили наші давні партнери: Каменщук Т.Д., канд.пед.наук, директор Навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти вінницької області; Нечипорук Н.М., заступник директора Навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти вінницької області; Матохнюк Л.О., докт.псих.наук, завідувач кафедри психології КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»; Яцюк М.В., канд. псих. наук, доцент кафедри психології КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»; Коц О.І., канд. псих. наук, завідувач відділу виховної роботи, керівник спеціальності «Психологія» КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». Серед основних питань, на яких була зосереджена увага учасників, це порівняльний аналіз освітніх при підготовці бакалаврів та магістрів за ОП «Психологія». А також було обговорено інтернет-сторінок (веб-сайту, блогів, порфоліо) фахівців психологічної служби.
Щиро дякуємо за співпрацю!


2.11.2019 р. зустріч з стейкхолдерами

На кафедрі психології триває процес обговорення освітніх програм та навчальних планів із стейкхолдерами. Так, 2 листопада 2019р. експертами виступили наші давні партнери: Потапчук Є. М. (завідувач кафедри психології та педагогіки, доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, голова Громадської Організації «Українська Асоціація сімейних психологів», м. Хмельницький), Пилявець Н.І. психолог ГО «Центр розвитку дітей та молоді майбутнього «Аліса», логопед, часна психологічна практика, студенти спеціальності магістр Пашковська К., Сайфулліна О., Щербатюк А. та ін. Серед основних питань, на яких була зосереджена увага учасників, це аналіз програмних результатів при підготовці бакалаврів за ОП «Психологія».

Щиро дякуємо за співпрацю!
Немає коментарів:

Дописати коментар