ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ


Зразок заяви на вибіркові дисципліни (завантажити)
Перелік вибіркових дисциплін:

1 семестр

ПВШ та ПКО 

Психологічна реабілітація

Мета курсу є оволодіння знаннями, щодо сучасних реабілітаційних концепцій та реабілітаційних технологій з різними групами клієнтів, щодо психологічної реабілітації осіб з психосоматичними та психічними захворюваннями, осіб з девіантними формами поведінки, особливо залежних від наркотичних, хімічних, медикаментозних засобів та алкоголю, осіб в екстремальних ситуаціях та кризових станах.

Психологія сексуальної поведінки

Мета викладання курсу полягає у ознайомленні студентів з основними медико-біологічними та психологічними аспектами сексології; формуванні наукового бачення у студентів проблем норм, аномалії, патології у сексології; ознайомленні студентів з основними напрямками дослідження проблеми порушень психосексуального розвитку; сформувати відповідні знання про основні прояви нормальної сексуальності у чоловіків і жінок;

Гендерна психологія

Навчальна дисципліна присвячена розгляду питань про гендер як соціокультурний конструкт, який пояснює психологічні чинники існування відмінностей у поглядах на поведінку чоловіків і жінок, притаманні кожній статі риси, неформальні приписи щодо сфер, способів, стилів самореалізації чоловіка та жінки тощо. Вони також стануть основою в індивідуальному чи груповому консультуванні осіб з питань побудови сімейних стосунків, виховання дітей, формування гендерної ідентичності, вирішення гендерних проблем в різних соціальних сферах.

Етнічна психологія

Мета навчальної дисципліни формування у магістрів психології знання про специфіку психологічного вивчення основ етнопсихології, психологічних характеристик етносів, основних етнічних культурологічних та соціально-психологічних особливостей націй та вироблення навичок дослідження етнічних процесів і способів існування етносів.

Психологія особистості

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у майбутніх магістрів психології системних знань фундаментальних теорій, концепцій, методологічних принципів, методів, категорій, понять, термінів психології особистості; закладення основ умінь і навичок компетентно використовувати ці знання в навчальній, науково-дослідній і практичній професійній діяльності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни: вивчення істотних властивостей психіки особистості з позицій системного підходу в психології; оволодіння навичками функціонально-системно-суб’єктного осмислення і трактування психічних феноменів, наукових та навчально-методичних праць з психології особистості та персонології; ознайомлення з основними методами психологічних досліджень особистості та методологічною парадигмою гуманістичного напряму в персонології.

Соціальна та екологічна безпека

Мета викладання курсу в управлінні ризиком у соціальних та екологічних системах, прогнозування, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, системи цивільного захисту і забезпечення фахової дієздатності персоналу організації.

ПВШ:

Ораторське мистецтво

Мета опанування дисципліни – розкрити сучасну концепцію риторики, пов'язану з формуванням свідомої світоглядної позиції та компетентним володінням предметом аргументації.

Психологія освітнього середовища

Метою курсу є засвоєння студентами знань з організації життєдіяльності особистості в межах соціальних інституцій з опорою на соціокультурні, особистісні та ситуаційні ресурси. Метою дисципліни є ознайомити, проаналізувати і усвідомити складні процеси формування, функціонування та розвитку життєвого простору освітнього закладу, оволодіти методами дослідження, а також впливу з метою корекції й оптимізації та розвитку безпечного освітнього середовища.

Міжнародний досвід організації соціально-психологічної роботи

Метою даного курсу є вивчення теорії і практики зарубіжного досвіду соціальної/соціально-педагогічної роботи і підготовки відповідних фахівців. Сформувати у студентів стійкі уявлення про необхідність оволодіння світовим досвідом як необхідну умову формування знань, навичок і вмінь професійного соціального працівника/соціального педагога.

ПКО:

Анатомія, фізіологія центральної нервової системи

Ознайомлення студентів з основними проблемами психофізіології, основами знань про будову і функції нервової системи, нейрофізіологічних механізмах психічної діяльності, фізіологічні механізми регуляції поведінки, проблем психогенезу.

Логопсихологія

Метою викладання навчальної дисципліни  є набуття студентами знань про психічний розвиток осіб з мовленнєвими порушеннями, шляхи та засоби його корекції.

Ортопсихологія

     Метою викладання навчальної дисципліни  є набуття студентами знань про психічний розвиток осіб із з порушеннями функцій опорно-рухового апарату (ПФОРА), шляхи та засоби його корекції.

2 семестр

ПВШ та ПКО

Основи конфліктологічної культури майбутнього психолога

Мета спецкурсу полягає у підвищенні рівня конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери діяльності; наданні студентам систематизованих знань з теоретичних засад та практичних умінь професійної конфліктологічної майстерності; ознайомленні з сучасними технологіями запобігання та управління конфліктами шляхом усвідомлення.

Технології роботи практичного психолога

Метою навчальної дисципліни є практичне ознайомлення студентів з техніками у роботі для надання психологічної допомоги особистості формування вмінь використання практичних психотерапевтичних технологій та методів для збереження психічного здоров’я, оновлення психологічних ресурсів та стабілізації психічного стану клієнтів.

Збереження психічного здоров'я

Метою навчальної дисципліни є формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя; оволодіння засобами і методами його збереження, зміцнення і розвитку.

Основи сімейного консультування

Мета викладання курсу полягає у забезпечення професійної компетентності психологів з підготовки та проведення сімейного консультування, а також надання знань щодо класичних теоретичних напрямів і сучасних моделей сімейного консультування, психологічної допомоги.

Психологія консультування та групової роботи

Метою даного курсу є знайомство майбутніх психологів з основними теоретичними положеннями та поняттями, основними техніками та процедурами в галузі психологічного консультування.

Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях

Метою вивчення навчальної дисципліни є: поглиблене вивчення феномену "криза" , «життєва криза», " екстемальна ситуація", ознайомлення із особливостям проживання різних видів життєвих та особистісних  криз, формування професійних навичок надання психологічної допомоги. психопрофілактичної, консультативної, психодіагностичної та психокорекційної роботи задля забезпечення умов, які б сприяли безпеці праці, захисту від зривів діяльності, гармонійному розвитку особистості професіонала, розкриттю її потенціалу та збереженню психічного здоров’я.

Юридична психологія

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення з предметом, об’єктом, базовими категоріями, методологією юридичної психології, завданнями, принципами, формами й методами соціально-психологічного впливу на правову свідомість особистості, психологічними особливостями діяльності правознавця, правових взаємовідносин із людьми, поглибленого розуміння мотивів їх вчинків і поведінки, правового пізнання об'єктивної дійсності, оцінювання її та використання результатів у практичній юридичній діяльності.

ПВШ:

Психологія креативності

Метою викладання дисципліни «Психологія креативності» є оволодіння методологічними, теоретичними, методичними основами психології креативності з акцентом на проблемі розвитку творчого потенціалу особистості. Зміст і способи викладання дисципліни орієнтовані на поглиблення знань в галузі сучасної психології, на підвищення культури психологічного мислення студентів і формування у них творчого ставлення до професії психолога.

Інноваційні технології викладання психологічних дисциплін у ЗВО

Метою викладання навчальної дисципліни “Інноваційні технології викладання психологічних дисциплін у ВНЗ” є оволодіння студентами інтерактивними методиками навчання, опанування мистецтвом побудови і проведення навчальних семінарів і тренінгів

Вища освіта і Болонський процес

Метою викладання навчальної дисципліни “Вища освіта і болонський процес” є ознайомлення з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в межах Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.

Основи Паблік Рілейшнз

Метою викладання навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз»є ознайомлення студентів з природою, методами та стратегією паблік рілейшнз, їх комунікативними основами і практикою в різних сферах діяльності; формування й розвиток соціальних комунікацій, здібностей аналізувати й приймати рішення у складних суспільно-політичних ситуаціях. Сутність, технології та завдання зв’язків з громадскістю розкриваються через виявлення історичних витоків та суспільної потреби становлення цієї сфери людської діяльності і наукової дисципліни. 

ПКО:

Психологія деструктивних емоційних станів

Метою даного курсу є ознайомити студентів з теоретичними підходами до проблеми емоцій та почуттів, дати уявлення про структуру емоційно-почуттєвої сфери особистості та класифікацію емоцій та почуттів; розкрити чинники, механізми,  характер прояву та перебігу деструктивних емоційних станів людей у залежності від вікових та індивідуальних особливостей, дати їх класифікацію; розкрити особливості (напрями, технології, техніки тощо) їх корекції у залежності від вікових та індивідуальних особливостей прояву.

Методика складання психокорекційних програм

Мета навчальної дисципліни: отримання студентами поглиблених знань, умінь і навичок в області психологічних аспектів психокорекційної роботи відповідно до сучасних наукових уявлень, забезпечення професійної.

Основи тифлопсихології

      Метою викладання навчальної дисципліни є є набуття студентами знань про вплив зорових порушень на психічний розвиток особистості та особливості здійснення діяльності як наслідок цього впливу.

Основи сурдопсихології

      Метою викладання навчальної дисципліни  є набуття студентами знань про особливості психічного розвитку дітей з порушеннями слуху, специфіку засобів навчання, виховання та розвитку дітей з порушеннями слуху, методику корекційної роботи із подолання порушень психічного розвитку у даної категорії дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Немає коментарів:

Дописати коментар